Pot Bearings

اصول

بالشتک های سازه ای RESTON-POT انتقال کنترل شده نیروها از زیر سازه به سازه را ممکن می سازد. این بالشتک ها چرخش حول تمامی محورها و جابجایی در همه جهات را تسهیل می کنند. استفاده از پدهای الاستومری که در میانه بالشتک قرار گرفته، انتقال نیروهای قائم و چرخشهای لازم را ممکن می سازد.

کاربرد

بالشتک های RESTON-POT برای سازه هایی که تحت بارگذاری های کم تا زیاد و همچنین دارای جابجایی و چرخشهای مکرر باشند مناسب است.