Spherical Bearings

اصول

بالشتک های سازه ای RESTON-SPHERICAL انتقال کنترل شده نیروها از زیرسازه به سازه را ممکن می سازد. این بالشتک ها چرخش حول تمامی محورها و جابجایی در همه جهات را تسهیل میکند. در این بالشتک ها، یک المان محدب که روی یک سطح مقعر جفت می لغزد که در عین انتقال نیروهای قائم، چرخش های لازم را ممکن می سازد.

کاربرد

بالشتک های RESTON-SPHERICAL برای سازه هایی که مستلزم انتقال نیروهای متوسط تا حد زیاد بوده است و همچنین برای سازه هایی که تکیه گاه های آنها باید حرکت های لغزشی تجمعی بزرگی را تحمل کنند، مانند پل های معلق که مستعد نیروهای باد هستند، مناسب می باشد. مصالح لغزنده با مقاومت و دوام بالا که در مرکز این بالشتک ها بکار گرفته شده اند، طراحی بالشتک های کوچکتری را نسبت به انواع دیگر بالشتک ها ممکن می سازد. این ویژگی در مواقعی که محدودیت مکانی وجود دارد از اهمیت خاصی برخوردار می شود.