Disc Bearings

اصول

بالشتک های سازه ای RESTON-DISC ماگبا، به علت دارا بودن المان چرخشی از جنس Polyether-Urethane بی نظیر می باشند.
الاستیسیته چرخشی المان، حرکت چرخشی حول هر محور افقی را ممکن می سازد.

کاربرد

بالشتک های RESTON-DISC برای سازه هایی که تحت بارگذاری های کم و همچنین دارای جابجایی و چرخش های مکرر باشند مناسب است.