TENSA-MAT RM

اصول

درزهای انبساط TENSA-MAT ماگبا، جابجایی حداکثری برابر با 80 تا 160 میلیمتر را امکان پذیر می سازد. این سیستم ها دارای دالهای آب بندی شده الاستومریک هستند که بین دوپروفیل فولادی گوشه که در بتن عرشه پل مهار شده است قرار گرفته است. سطح پیوسته بسته ای که بین درز و روسازی شکل می گیرد، آلودگی صوتی و ارتعاشات ترافیک عبوری را کاهش می دهد. این سطح بسته همچنین از ورود گرد و خاک و دیگر اجسام خارجی جلوگیری می کند.

کاربرد

درز انبساط TENSA-MAT بصورت ویژه برای موارد زیر استفاده میگردد:

پل های شهری که کنترل آلودگی در آنها حائز اهمیت است.

خطوط راه آهن که از بالاست از آنها استفاده شده است.

همچنین درزهایی که بسیار مورب بوده و وجود گپ در آنها برای ترافیک در جریان بسیار خطرناک خواهد بود.