RESTON-SA

اصول

میراگرهای هیدرولیکی RESTON-SA برای مستهلک کردن مقادیر زیاد انرژی ناگهانی که از بارگذاری های دینامیکی (از جمله: بارهای زلزله، بار ناشی از ترمز قطار و بار وسایل نقلیه سنگین) آزاد می شوند، استفاده می گردند. در حالات معمولی سازه، این میراگرها حرکت آزاد بین اعضای سازه را ممکن می سازند.

کاربرد

میراگرهای هیدرولیکی RESTON-SA برای مستهلک کردن نیروهای عظیم افقی در سازه ها استفاده می گردند. این میراگرها می تواند در ساخت سازه های جدید و با تقویت مقاومت سازه های موجود در برابر نیروهای ثقلی و نیروهای زلزله به کار رود. در پل ها، این میراگرها مستقیما بین عرشه پایه های پل قرار می گیرند.