RESTON-STU

اصول

واحدهای انتقال ضربه RESTON-STU برای ایجاد اتصال صلب بین اجزای سازه تحت بارگذاری های دینامیکی ناگهانی مانند بار زلزله، ترمز قطار و یا بار وسایل نقلیه سنگین استفاده می گردد. این تجهیزات برای شرایطی همچون تغییرات دما، انقباض بتن و یا خزش، جابجایی های آزاد را ممکن می سازد.

کاربرد

واحدهای انتقال ضربه RESTON-STU می تواند در ساخت سازه های جدید و یا تقویت مقاومت سازه های موجود در برابر نیروهای ثقلی و نیروهای زلزله به کار رود. در پل ها، این دستگاه ها و درزهای انبساط نصب می گردند.