پل میثم ارومیه - تهیه و نصب درز انبساط

اطلاعات پروژه

محصولات: درز انبساط
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: ره آزما
کارفرما: شهرداری ارومیه