پل گرمسار - تهیه و نصب نئو پرن و درز انبساط

اطلاعات پروژه

محصولات: نئوپرن و درز انبساط
کارخانه: Doshin Rubber
مشاور: ره آور
کارفرما: اداره راه و شهرسازی سمنان