TENSA-FINGER RSFD

اصول

درز انبساط انگشتی طره ای TENSA-FINGER RSFD در پل ها استفاده شده و جابجایی برابر با 500 میلیمتر را ممکن می سازد. پروفیل های گوشه فولادی آنها دارای حلقه های مهاری قوی برای وصل شدن به سازه اصلی می باشد که موجب مقاومت عالی در برابر خستگی می گردد. این پروفیل ها صفحات زبانه ای را که بصورت طره بر روی درز قرار میگیرند را در هر سمت درز پل ثابت نگه داشته است. با جهت گیری صفحات زبانه ای که در دو طرف درز قرار دارند، در سوی عبور ترافیک، باعث کاهش آلودگی صوتی و افزایش آسودگی راننده می گردد. کانال زهکشی این درز در زیر آن تعبیه شده و در سیستم زهکشی پل تخلیه می گردد. درز انبساط TENSA-FINGER RSFD برای هر دو روسازی بتنی و آسفالتی قابل استفاده می باشد.

کاربرد

درز انبساط انگشتی طره ای TENSA-FINGER RSFD برای پل های دارای ترافیک مناسب بوده و می توانند بار عبوری ماشین برف روب و دیگر وسایل نقلیه با بارهای سنگین استثنایی را تحمل نماید. این درزها بالاترین نیازهای مرتبط با بار ترافیک عبوری، راحتی راننده و دوام را برطرف می سازد.