LASTO-HDRB

اصول

بالشتک های الاستومری LASTO-BLOCK همانند اتصالات الاستیک بین المان های سازه ای رفتار می کنند. این بالشتک ها نیروهای قائم و افقی را بدون قید از زیرسازه به سازه انتقال داده و جابجایی در همه جهات و چرخش حول همه محورها را ممکن می سازد. امکان تحویل این بالشتک ها به همراه صفحات اتصال فولادی متفاوت که به سطوح بالایی و پایینی خود جوش شده اند، و جود دارد که با رفتار مهاری از تغییر مکان ممانعت به عمل آورد.

کاربرد

بالشتک های الاستومری LASTO-BLOCK برای سازه هایی که مستلزم انتقال نیروهای کم تا متوسط بوده است. این بالشتک ها به علت مجهز بودن به سطح لغزنده، می توانند به خصوص در تامین تکیه گاه های موقت در حمل بارهای بزرگ و یا جهت اجرای عرشه پل به روش پیشرانی (Incremental Launch Method) مفید واقع گردد.