RESTON-PENDULUM

اصول

جداسازهای لرزه ای RESTON-PENDULUM ماگبا بر پایه اصول عملکردی یک آونگ عمل می کند. این جداسازها با مستهلک کردن انرژی توسط اصطکاک میان اجزای متحرک، امکان جابجایی سازه در راستای افقی را در زلزله ممکن می سازند. پس از زلزله، انحنای سطح لغزنده پایه سبب می گردد تا سازه نیروی گرانش به حالت اولیه خود باز گردد.

کاربرد

جداسازهای لرزه ای RESTON-PENDULUM می تواند در ساخت سازه های جدید و یا با مقاومت سازه های موجود در برابر نیروهای ثقلی و نیروهای زلزله به کار رود. در شرایط عادی، این جداسازها همراه با تکیه گاه های نیروی افقی و دمپرها می توانند مانند بالشتک های لرزه ای رفتار کرده و در عین انتقال نیروی قائم، جابجایی ها و چرخش ها را تنظیم کنند. برتری شاخص این جداساز بر دیگر جداسازهای لرزه ای، مقاومت آن در برابر آتش سوزی می باشد.